Tournament

WCS EU Season 2
Terran
Zerg
Protoss
Sort Descending

Reveal All Links

Premier - Finals

Match 1
Reveal Match
07/06

Premier - Semifinals

Match 1
Reveal Match
07/06
Match 2
Reveal Match
07/06

Premier - Quarterfinals

Match 1
Reveal Match
07/05
Match 2
Reveal Match
07/05
Match 3
Reveal Match
07/05
Match 4
Reveal Match
07/05

Premier - Ro16 Group A

Match 1
Reveal Match
06/09
Match 2
Reveal Match
06/09
Match 3
Reveal Match
06/09
Match 4
Reveal Match
06/09
Match 5
Reveal Match
06/09

Premier - Ro16 Group B

Match 1
Reveal Match
06/10
Match 2
Reveal Match
06/10
Match 3
Reveal Match
06/10
Match 4
Reveal Match
06/10
Match 5
Reveal Match
06/10

Premier - Ro16 Group C

Match 1
Reveal Match
06/11
Match 2
Reveal Match
06/11
Match 3
Reveal Match
06/11
Match 4
Reveal Match
06/11
Match 5
Reveal Match
06/11

Premier - Ro16 Group D

Match 2
Reveal Match
06/12
Match 4
Reveal Match
06/12

Premier - Ro32 Group A

Match 1
Reveal Match
05/13
Match 3
Reveal Match
05/13

Premier - Ro32 Group B

Match 1
Reveal Match
05/15
Match 2
Reveal Match
05/15
Match 3
Reveal Match
05/15
Match 4
Reveal Match
05/15
Match 5
Reveal Match
05/15

Premier - Ro32 Group C

Match 1
Reveal Match
05/20
Match 2
Reveal Match
05/20
Match 4
Reveal Match
05/20
Match 5
Reveal Match
05/20

Premier - Ro32 Group D

Match 1
Reveal Match
05/22
Match 2
Reveal Match
05/22
Match 3
Reveal Match
05/22
Match 4
Reveal Match
05/22
Match 5
Reveal Match
05/22

Premier - Ro32 Group E

Match 3
Reveal Match
05/24

Premier - Ro32 Group F

Match 1
Reveal Match
05/27
Match 2
Reveal Match
05/27
Match 3
Reveal Match
05/27
Match 4
Reveal Match
05/27
Match 5
Reveal Match
05/27

Premier - Ro32 Group G

Match 1
Reveal Match
05/29
Match 2
Reveal Match
05/29
Match 3
Reveal Match
05/29
Match 4
Reveal Match
05/29
Match 5
Reveal Match
05/29

Premier - Ro32 Group H

Match 1
Reveal Match
05/31
Match 2
Reveal Match
05/31
Match 3
Reveal Match
05/31
Match 4
Reveal Match
05/31
Match 5
Reveal Match
05/31

Challenger - Day 4

Match 1
Reveal Match
05/02
Match 2
Reveal Match
05/02
Match 3
Reveal Match
05/02
Match 4
Reveal Match
05/02

Challenger - Day 3

Match 1
Reveal Match
05/01
Match 3
Reveal Match
05/01
Match 4
Reveal Match
05/01

Challenger - Day 2

Match 1
Reveal Match
04/30
Match 3
Reveal Match
04/30
Match 4
Reveal Match
04/30

Challenger - Day 1

Match 1
Reveal Match
04/29
Match 2
Reveal Match
04/29
Match 3
Reveal Match
04/29
Match 4
Reveal Match
04/29

Wildcard Qualifier Replacement Bracket

Wildcard Qualifier Ro8 Match 1

Match 3
Reveal Match
04/24

Wildcard Qualifier Ro16 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/24
Match 2
Reveal Match
04/24
Match 3
Reveal Match
04/24

Wildcard Qualifier Ro32 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/24
Match 2
Reveal Match
04/24
Match 3
Reveal Match
04/24

Wildcard Qualifier Ro64 Match 2

Match 3
Reveal Match
04/24

Wildcard Qualifier Ro64 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/24
Match 2
Reveal Match
04/24
Match 3
Reveal Match
04/24

Wildcard Qualifier Ro128 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/24
Match 2
Reveal Match
04/24
Match 3
Reveal Match
04/24

Qualifier 3 Ro8 Match 3

Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro8 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/23
Match 2
Reveal Match
04/23
Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro8 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/23
Match 2
Reveal Match
04/23
Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro16 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/23
Match 2
Reveal Match
04/23
Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro32 Match 3

Qualifier 3 Ro32 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/23
Match 2
Reveal Match
04/23
Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro32 Match 1

Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro64 Match 2

Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro64 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/23
Match 2
Reveal Match
04/23
Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro128 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/23
Match 2
Reveal Match
04/23
Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro128 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/23
Match 2
Reveal Match
04/23
Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 3 Ro256 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/23
Match 2
Reveal Match
04/23
Match 3
Reveal Match
04/23

Qualifier 2 Ro8 Match 1

Qualifier 2 Ro16 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/22
Match 2
Reveal Match
04/22
Match 3
Reveal Match
04/22

Qualifier 2 Ro16 Match 1

Qualifier 2 Ro32 Match 3

Qualifier 2 Ro32 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/22
Match 2
Reveal Match
04/22
Match 3
Reveal Match
04/22

Qualifier 2 Ro32 Match 1

Match 3
Reveal Match
04/22

Qualifier 2 Ro64 Match 1

Qualifier 2 Ro128 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/22
Match 2
Reveal Match
04/22
Match 3
Reveal Match
04/22

Qualifier 2 Ro128 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/22
Match 2
Reveal Match
04/22
Match 3
Reveal Match
04/22

Qualifier 2 Ro256 Match 1

Match 3
Reveal Match
04/22

Qualifier 1 Ro8 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro8 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro16 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro16 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro32 Match 3

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro32 Match 2

Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro32 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro64 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro64 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro128 Match 2

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21

Qualifier 1 Ro128 Match 1

Qualifier 1 Ro256 Match 1

Match 1
Reveal Match
04/21
Match 2
Reveal Match
04/21
Match 3
Reveal Match
04/21